Privacybeleid & disclaimer

WK Eerbeek  privacybeleid

Inleiding
Dit privacy statement is van toepassing op alle verwerkingen van persoonsgegevens van gebruikers, bezoekers, klanten, diensten en producten van WK Eerbeek.
WK Eerbeek hecht veel waarde aan uw privacy. Persoonsgegevens van klanten en bezoekers zoals naam, (e-mail)adres en telefoonnummers worden dan ook zorgvuldig behandeld.

WK Eerbeek en de verwerking van (persoons)gegevens
De door u aan ons verstrekte persoonsgegevens worden opgenomen in een gegevensbestand. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is WK Eerbeek, bekend onder nummer (KvK) 08054031 en gevestigd en kantoorhoudend aan de Apeldoornseweg 7, 6961 KV Eerbeek in Nederland en bereikbaar via e-mailadres: info@wk-eerbeek.nl.

WK Eerbeek legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u uw interesse in onze producten en / of diensten kenbaar maakt, gebruik maakt van onze (online) diensten of anderszins contact heeft met WK Eerbeek. De gegevens die verwerkt kunnen worden zijn contactgegevens: naam, postadres, emailadres en telefoonnummer.
En in geval van huur, ook nog: auto, kenteken en rijbewijsgegevens.

WK Eerbeek verzamelt en verwerkt uw contactgegevens voor de volgende doeleinden:

  • Voor de totstandkoming en uitvoering van de overeenkomst, bijvoorbeeld om de door u gekozen producten, diensten of informatie te leveren;
  • Als u een betaalde dienst of product hebt afgenomen, om te factureren;
  • Voor het opstellen van een offerte of orderbevestiging;
  • Voor het afhandelen van uw bestelling en het informeren over het verloop hiervan;
  • Om u op de hoogte te houden van de producten en diensten van WK Eerbeek;
  • Om u een nieuwsbrief, gebruikersinformatie, servicebericht of andere (al dan niet elektronische) boodschap te sturen;
  • Bij overschrijding van de betalingstermijn aan een incassobureau of soortgelijke instantie;
  • Wanneer wij gebruik maken van de diensten van derden (bijvoorbeeld wanneer er onderdelen direct van een derde naar een klant worden doorgestuurd), dan treden zij in opdracht op van WK Eerbeek. Dit privacy statement is dan mede van toepassing op de gegevens die worden verzameld via deze derden, wanneer zij als verwerker van WK Eerbeek optreden.

*  E-mailadressen worden uitsluitend verzameld en verwerkt door WK Eerbeek waarmee u een klantrelatie heeft.

Social media
Op onze website kunt u informatie via social media delen, via de aanwezige social media knoppen. Via deze knoppen kunnen de betreffende social media cookies plaatsen. Op het gebruik door die partijen hebben wij geen invloed. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor het gebruik en de verstrekking van gegevens die op deze manier worden verkregen. Op dit gebruik zijn het privacy beleid en de algemene voorwaarden van de betreffende social media van toepassing.

Gebruik van cookies
WK Eerbeek maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die wij op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen als u deze website bezoekt. Sommige cookies zijn noodzakelijk zodat u gebruik kunt maken van functionaliteiten van de website. Door middel van andere cookies wordt informatie over uw websitegebruik bijgehouden.
Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een naam, telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen.

Beveiliging en verkeersgegevens
WK Eerbeek handhaaft een beveiligingsniveau dat gezien de stand van de techniek adequaat is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.
Bij een bezoek aan onze website worden er zogenaamde verkeersgegevens opgeslagen. Deze gegevens zijn niet persoonsgebonden en gebruiken wij om onze website te optimaliseren. Deze verkeersgegevens zijn bijvoorbeeld gegevens over pagina’s die bezocht zijn of de producten die zijn besteld. De gegevens zijn niet persoonsgebonden en zorgen alleen voor een algemeen beeld van het verkeer op onze website. De informatie die wordt opgeslagen gebruiken wij alleen om de gebruiksvriendelijkheid van onze website verder te ontwikkelen en verbeteren.

Afmelden
WK Eerbeek houdt bij de dienstverlening en het informeren zoveel mogelijk rekening met uw voorkeuren. Indien u geen prijs meer stelt op informatie over (nieuwe) producten en diensten (per post, e-mail etc.) kunt u dit altijd per e-mail: info@wk-eerbeek.nl of schriftelijk bij: WK Eerbeek, Apeldoornseweg7 , 6961 KV Eerbeek melden.

Inzage en correctie van uw gegevens
U kunt uw eigen gegevens altijd opvragen en verzoeken om ze te laten corrigeren of te verwijderen door een kaartje te sturen naar ons: WK Eerbeek, Apeldoornseweg 7, 6961 KV  Eerbeek of een e-mail aan: info@wk-eerbeek.nl
In bepaalde gevallen kunnen we niet alle gegevens verwijderen, omdat we volgens de wet een bewaarverplichting hebben.

WK Eerbeek disclaimer

Intellectueel eigendomsrecht
De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard en mag zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf, nooit worden gebruikt door derden. Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. De intellectuele eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op de gebruiker van de site. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van WK Eerbeek.

Van u ontvangen informatie
Elke vorm van informatie die wij via deze site van u ontvangen wordt door WK Eerbeek gezien als niet vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. WK Eerbeek behoudt zich het recht voor de door u gezonden informatie te gebruiken ongeacht het doel. Aan de u toegezonden informatie kunnen bij onjuiste adressering of andere gebreken op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Rechten en aansprakelijkheid
WK Eerbeek heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard. De op onze internet domeinen aangeboden informatie en/of diensten worden door de gebruiker geheel voor eigen risico gebruikt en zijn onder voorbehoud van typefouten. Aan de op de website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend.

WK Eerbeek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen. WK Eerbeek kan niet, noch zal, door de lezer of gebruiker van de sites, die worden aangeboden op onze internet domeinen op welke wijze dan ook aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de aangeboden informatie of die in de in deze site opgenomen links wordt aangeboden, noch voor enig gevolg voortvloeiende uit het gebruik er van.

 

Author: ©WK Eerbeek 2023