WK Eerbeek disclaimer

Intellectueel eigendomsrecht
De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard en mag zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf, nooit worden gebruikt door derden. Deze site geniet auteursrechtelijke bescherming. De intellectuele eigendomsrechten gaan op geen enkele wijze over op de gebruiker van de site. Het is de gebruiker van de site niet toegestaan de inhoud van de site te vermenigvuldigen, door te sturen, te distribueren, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, zonder uitdrukkelijke, schriftelijke toestemming van WK Eerbeek.

Van u ontvangen informatie
Elke vorm van informatie die wij via deze site van u ontvangen wordt door WK Eerbeek gezien als niet vertrouwelijk en vrij van eigendomsrechten. WK Eerbeek behoudt zich het recht voor de door u gezonden informatie te gebruiken ongeacht het doel. Aan de u toegezonden informatie kunnen bij onjuiste adressering of andere gebreken op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Rechten en aansprakelijkheid
WK Eerbeek heeft bij de samenstelling en ontwikkeling van deze website en de opgenomen informatie grote zorgvuldigheid betracht. De via deze website verspreide informatie is slechts informerend van aard. De op onze internet domeinen aangeboden informatie en/of diensten worden door de gebruiker geheel voor eigen risico gebruikt en zijn onder voorbehoud van typefouten. Aan de op de website aangeboden informatie en/of diensten kunnen op geen enkele manier rechten worden ontleend.

WK Eerbeek aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die het directe of indirecte gevolg is van handelingen of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie zoals deze op of via deze website is verkregen. WK Eerbeek kan niet, noch zal, door de lezer of gebruiker van de sites, die worden aangeboden op onze internet domeinen op welke wijze dan ook aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de aangeboden informatie of die in de in deze site opgenomen links wordt aangeboden, noch voor enig gevolg voortvloeiende uit het gebruik er van.

Vastleggen en verwerking van gegevens
WK Eerbeek gebruikt uw gegevens voor het verlenen van service, voor de uitvoering van de (gebruikers)overeenkomst en/of om u te informeren over andere producten en diensten van WK Eerbeek indien u daarop prijs stelt.

Beveiliging gegevens
WK Eerbeek maakt gebruik van veiligheidsprocedures voor de bescherming van de verwerkte gegevens, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.

Gebruik van cookies
WK Eerbeek maakt gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die wij op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen als u deze website bezoekt. Sommige cookies zijn noodzakelijk zodat u gebruik kunt maken van functionaliteiten van de website. Door middel van andere cookies wordt informatie over uw websitegebruik bijgehouden.
Het gebruik van cookies is veilig. Er kan geen persoonlijke informatie, zoals een naam, telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. U kunt het gebruik van cookies desgewenst toestaan of verhinderen door de instellingen van uw browser te veranderen.

Author: ©WK Eerbeek 2018